Οικονομία Οικονομία από το naftemporiki.gr

ΤτΕ: Κέρδη 657,6 εκατ. ευρώ το 2018

Κέρδη 657,6 εκατ. ευρώ, έναντι 941,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ανακοίνωσε για τη χρήση 2018 η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα καθαρά έσοδα της χρήσης 2018 διαμορφώθηκαν σε 1,199 δισ. ευρώ, ενώ τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, σε 343,4 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη θα διανεμηθούν με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, μετά τη διανομή του προβλεπόμενου μερίσματος προς τους μετόχους, ποσό 644,3 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Το μικτό μέρισμα ανά μετοχή που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Τραπέζης για τη χρήση του 2018: Έσοδα Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 1.040 δισ. ευρώ, έναντι 1.310 δισ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 20,6%. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 14,4% και διαμορφώθηκαν στα 89,2 εκατ. ευρώ, έναντι 78,0 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές αυξήθηκαν κατά 17,9 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 56,8 εκατ. ευρώ έναντι 38,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 12,5 εκατ. ευρώ, έναντι 14,0 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 10,7%. Έξοδα Μείωση κατά 47,9 εκατ. ευρώ εμφάνισαν τα έξοδα της ΤτΕ τα οποία διαμορφώθηκαν στα 343,4 εκατ. ευρω. Η μεταβολή αυτή οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στις έκτακτες δαπάνες ύψους 52,4 εκατ. ευρώ που επιβάρυναν την προηγούμενη χρήση και αφορούσαν κυρίως την έκτακτη εισφορά χρήσεων 2008 και 2009, που κατέβαλε η Τράπεζα, βάσει των διατάξεων των ν. 3808/2009 και ν. 3845/2010, καθώς και των σχετικών προσαυξήσεων. Σχηματίστηκαν προβλέψεις ύψους 198,4 εκατ. ευρώ στη χρήση 2018, ενώ το συνολικό ύψος των συσσωρευμένων προβλέψεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, διαμορφώθηκε σε 7,805 δισ. ευρώ.

Πηγή:
naftemporiki.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: