Οικονομία Οικονομία από το naftemporiki.gr

Πώς οι τριετίες αυξάνουν μισθούς και ημερομίσθια

Από την έντυπη έκδοση  Σε εννέα ημέρες, δηλαδή στις 28 Φεβρουαρίου, λήγει η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) για 111.000 επιχειρήσεις με τα στοιχεία μεταβολής των αποδοχών περίπου 600.000 εργαζομένων που αμείβονται με τους κατώτατους μισθούς και ημερομίσθια. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπέγραψε η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, ο νέος νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, ορίζεται ως εξής: α) για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 650,00 ευρώ καιβ) για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα 29,04 ευρώ. Επισημαίνεται ότι ο νέος κατώτατος μισθός και το νέο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου του 2019 για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση.  Για όσους υπαλλήλους αμείβονται με μηνιαίο μισθό προβλέπεται η χορήγηση τριών τριετιών, ποσοστού 10% επί του κατώτατου μισθού η καθεμία, ενώ για τους εργατοτεχνίτες προβλέπεται η χορήγηση έως έξι τριετιών (χρόνος προϋπηρεσίας), ποσοστού 5% για κάθε τριετία. Το επίδομα γάμου και ο ν. 4093/2012Η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος γάμου επειδή, σύμφωνα με τον νόμο 4093/2012, προβλέπεται ρητά για τους κατώτατους μισθούς και τα ημερομίσθια ότι «πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας, καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο». Η εγκύκλιος αναφέρει ρητά ότι σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας της 28ης Φεβρουαρίου οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες δεν θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών όσων εργαζομένων αμείβονται με τους κατώτατους μισθούς και ημερομίσθια. Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, μετά την παρέλευση της 28ης Φεβρουαρίου οι εργοδότες θα είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τη διαδικασία της κατάθεσης εγγράφων με προσέλευσή τους «στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων περί εκπρόθεσμης υποβολής εντύπων». Έχει ιδιαίτερη σημασία να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/2012, οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) καθορίζουν πλέον από τις 12 Νοεμβρίου του 2012 (ημέρα δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης) μόνο τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας οι οποίοι αμείβονται με τους κατώτατους μισθούς και τα ημερομίσθια.  Ως συνέχεια των νομοθετικών παρεμβάσεων εκείνης της περιόδου, όλες οι επόμενες Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που υπογράφηκαν μεταξύ των κοινωνικών εταίρων δεν περιέχουν μισθολογικούς όρους, δηλαδή, δεν αναφέρουν μισθούς και ημερομίσθια, ούτε υπάρχει ρητή αναφορά στο επίδομα γάμου. Η επισήμανση αφορά τις ΕΓΣΣΕ των ετών 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018.  Όπως προβλέπει ο ίδιος νόμος 4093 του 2012 (ίδιο άρθρο, περίπτωση 4), από τότε μέχρι και σήμερα «κάθε αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά στον ελάχιστο μισθό ή στο ελάχιστο ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας νοείται ο νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός και κατώτατο ημερομίσθιο» (ν. 4093/2012, άρθρο 1, περίπτωση 3, υποπαράγραφος ΙΑ. 11). Από την έναρξη ισχύος του νέου νόμιμου κατώτατου μισθού και του νέου νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, δηλαδή από την 1η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την εγκύκλιο, οποιαδήποτε αναφορά της νομοθεσίας στον κατώτατο μισθό και στο κατώτατο ημερομίσθιο, κατά το μέρος που αφορά ή εισάγει οποιαδήποτε ηλικιακή διάκριση, θεωρείται καταργημένη. Οι αποδοχές για ατομικές και συλλογικές συμβάσειςΑτομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από τον κατά τα ανωτέρω νόμιμο κατώτατο μισθό και νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο.  Οποιοσδήποτε όρος ατομικής ή συλλογικής συμφωνίας υπολείπεται αυτών είναι αυτοδικαίως άκυρος και στους παραβάτες εργοδότες επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), όπως ισχύει. Τέλος, κάθε αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά στον ελάχιστο μισθό ή στο ελάχιστο ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας νοείται ως αναφορά στον νόμιμο κατώτατο μισθό και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο που καθορίζεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση. Τι ισχύει για τα έτη προϋπηρεσίαςΣύμφωνα με τον νόμο 4093/12, επίδομα τριετιών οφείλεται για οποιαδήποτε υπηρεσία, με οποιαδήποτε ειδικότητα και σε οποιονδήποτε εργοδότη, η οποία έχει διανυθεί για μεν τους υπαλλήλους με τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους εργατοτεχνίτες με τη συμπλήρωση του 18ου έτους. Για τους υπαλλήλους προβλέπεται η χορήγηση τριών τριετιών, ποσοστού 10% επί του κατώτατου μισθού η καθεμία, ενώ για τους εργατοτεχνίτες η χορήγηση έξι τριετιών, ποσοστού 5% για κάθε τριετία. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον νόμο 4093/12 (ΥΠΟΠ. ΙΑ.11 περ. 3στ΄) η προϋπηρεσία «παγώνει» στις 14/2/2012 και μέχρις ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%. Έτσι, βάσει των ανωτέρω, τα ποσοστά 10% και 5% των τριετιών υπολογίζονται στα νέα ποσά των 650 ευρώ και 29,04 ευρώ αντιστοίχως. Η προσαύξηση των τριετιών χορηγείται για υπηρεσία-προϋπηρεσία που έχει διανυθεί μέχρι 14/2/2012, ενώ δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν υπηρεσία-προϋπηρεσία που έχει διανυθεί και διανύεται εφεξής.   

Πηγή:
naftemporiki.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: