Οικονομία Οικονομία από το naftemporiki.gr

Eurobank – Grivalia: Κοινή ανακοίνωση για το σχέδιο συγχώνευσης

Κοινή ανακοίνωση για το σχέδιο συγχώνευσης εξέδωσαν Eurobank και Grivalia Properties, λίγες μέρες μετά το «πράσινο φως» από την Κομισιόν για το deal. Η περίληψη του σχεδίου σύμβασης της συγχώνευσης: «Την 22.02.2019, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Κηφισίας 117 και Αγ. Κωνσταντίνου 59-61 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000239101000 (στο εξής η «Grivalia») και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», με έδρα στην Αθήνα, οδός Όθωνος 8, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 (στο εξής η «Eurobank» ή η Τράπεζα) υπέγραψαν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Το σχέδιο αυτό υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 69 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 4250/2014. Η παρούσα Περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δημοσιεύεται κατ’ άρθρο 70 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012.  Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης προβλέπει σε περίληψη τα ακόλουθα:  Η συγχώνευση των δύο εταιρειών θα γίνει με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-70, 72-77α του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύουν. Η συγχώνευση θα γίνει με ενοποίηση ολόκληρου του ενεργητικού και παθητικού των εταιρειών που πρόκειται να συγχωνευθούν, πιο συγκεκριμένα με εισφορά και μεταβίβαση στην Απορροφούσα ολόκληρης της περιουσίας της Απορροφούμενης, όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφούμενης που συντάχθηκε με ημερομηνία 31-12-2018 και μετά από διαπίστωση της λογιστικής αξίας των εισφερόμενων στοιχείων της Απορροφούμενης που πραγματοποιήθηκε από την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣ ΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας ανέρχεται σε 655.799.629,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.185.998.765 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.  Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης, όπως πρόκειται να προστεθεί στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας ανέρχεται σήμερα σε εκατόν εξήντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια εξήντα τρία ευρώ και δεκαεπτά λεπτά του ευρώ (€164.848.663,17) και διαιρείται σε ενενήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι επτά (96.402.727) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (1,71€) η κάθε μία. Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank διαμορφώνεται στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα τριών εκατομμυρίων εκατόν επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά του ευρώ (853.107.225,96 €) διαιρούμενο σε τρία δισεκατομμύρια επτακόσια εννέα εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα δύο (3.709.161.852) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,23 ευρώ η κάθε μία. Κατ’ εφαρμογή διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης, προέκυψε σχέση αξιών μεταξύ της Απορροφούσας και της Απορροφουμένης 1,435170523535670:1.  Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και τη (συνολική) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούσας, η σχέση συμμετοχής των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιριών στο εκ της συγχωνεύσεως διαμορφούμενο νέο ποσό μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούσας θα είναι 58,93511397517740% (μέτοχοι της Απορροφούσας) και 41,06488602482260% (μέτοχοι της Απορροφούμενης). Κατ’ ακολουθία, στο νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας, ύψους 853.107.225,96 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.709.161.852 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας 0,23 ευρώ η κάθε μία θα αντιστοιχούν, στους μεν μετόχους της Απορροφούσας 2.185.998.765 μετοχές, στους δε μετόχους της Απορροφουμένης 1.523.163.087 μετοχές.  Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, η αναλογία 15,80000000414930 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφούσας για κάθε 1 κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφούμενης προτείνεται ως δίκαιη και εύλογη σχέση ανταλλαγής για τις μετοχές της Απορροφούμενης, ενώ οι μέτοχοι της Απορροφούσας θα διατηρήσουν τον αριθμό των κοινών μετοχών της που κατέχουν πριν από τη συγχώνευση.  Για τον καθορισμό του εύρους αξιών και της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευομένων εταιριών, η Eurobank ανέθεσε στην Deloitte Business Solutions A.E. και η Grivalia στην Ernst & Young (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής.  Μετά την κατά νόμο ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι μέτοχοι της Απορροφούσας (πλην της Απορροφουμένης) θα κατέχουν τον αυτό, ως και προ της συγχωνεύσεως, αριθμό μετοχών της Απορροφούσας, νέας όμως ονομαστικής αξίας 0,23 ευρώ εκάστη. Οι πράξεις της Απορροφούμενης που διενεργούνται μετά από την 31η Δεκεμβρίου 2018 μέχρι την Ημέρα Συγχώνευσης θα θεωρούνται από λογιστικής άποψης ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφούσας, τα δε οικονομικά αποτελέσματά της, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι της ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφούσας κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 69 παρ. 2 στοιχ. ε, 74 και 75 ν. 2190/20, σε συνδυασμό και με τα άρθρα 2 παρ. 6 του ν. 2166/93 και τα ποσά θα μεταφερθούν στα βιβλία της τελευταίας με συγκεντρωτική εγγραφή την Ημέρα Συγχώνευσης.  Στην Απορροφούμενη δεν υφίστανται μέτοχοι με ειδικά δικαιώματα ή κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών, ενώ σε καμία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων τους ή στους τακτικούς ελεγκτές τους».  

Πηγή:
naftemporiki.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία:

Video

Uniquely strategize progressive markets rather than frictionless manufactured products. Collaboratively engineer reliable.

Advertisement

Advertisement Small

Flickr

 • la maison de l'orange amère
 • bougainvilliers
 • la colère de l'eau
 • Aïn
 • bab volet
 • setu
 • setu & seti
 • kabou
 • visu

Follow Me

Collaboratively harness market-driven processes whereas resource-leveling internal or "organic" sources. Competently formulate.

ThemeForest

Collaboratively harness market-driven processes whereas resource-leveling internal or "organic" sources. Competently formulate.

Όλες οι κατηγορίες

Calendar

June 2023
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

RSS Meks Blog

 • 10 Best Knowledge Base & Wiki WordPress Themes 2021 15/09/2021
  Running a successful online business requires an exceptional WordPress knowledge base theme that organizes documentation and helps customers. Customization options, intuitive navigation, unique layouts, and fast responsiveness are just some of the features you need. The following 10 WordPress wiki themes represent the best options for 2021 and beyond. Explore the full range to determine […]
  Dusan Milovanovic
 • How to increase WordPress Memory Limit (quick fixes) 16/06/2021
  Here is a post about how to increase the memory limit in WordPress. Allowed memory size exhausted error message showed up in your WordPress installation? No worries – this is one of the most common errors in WordPress. You can apply an easy fix by increasing the memory limit in your PHP. Table of Contents […]
  Dusan Milovanovic
 • How to use (and why) WordPress sitemap plugin 01/03/2021
  Did you know that by knowing how to use the WordPress sitemap plugin you can significantly improve your site’s visibility and traffic? Although it isn’t mandatory to have a sitemap on your site, having one significantly improves the site’s quality, crawlability and indexing. All this is important for better optimization, which is why we wanted […]
  Ivana Cirkovic
 • 22 free and premium podcast software for your show [2021 edition] 18/01/2021
  You’re determined to start or improve your podcast but don’t know which podcast software to use to really make it stand out? We’ve got you! #podcasting Top 22 free and premium podcast software for your show #WordPressTips #podcasting The post 22 free and premium podcast software for your show [2021 edition] appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • Digital storytelling with WordPress – an all-in-one guide to make your web stories pop! 23/11/2020
  Wondering how to improve digital storytelling with WordPress and build more awareness and exposure of your business? Let our guide lead the way. The post Digital storytelling with WordPress – an all-in-one guide to make your web stories pop! appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • How to use WordPress autoposting plugin to improve your visibility and SEO? 10/09/2020
  Did you know you can use the WordPress autoposting plugin for your content efforts and improve not only your time management but your business and visibility as well? The post How to use WordPress autoposting plugin to improve your visibility and SEO? appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • How to create a personal branding site? Step-by-step DIY guide 15/08/2020
  Looking for ways and means to create a personal branding site? Well, look no further ’cause we’re giving away all the how-to’s to do it yourselves! The post How to create a personal branding site? Step-by-step DIY guide appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • Top 15 WordPress content plugins and tools to improve your visibility and rankings 16/07/2020
  Let’s take a look at some of the must-have WordPress content plugins and tools to use to improve both your UX and rankings. The post Top 15 WordPress content plugins and tools to improve your visibility and rankings appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • WCEU 2020 recap – key takeaways from the biggest online WordPress conference 09/06/2020
  Missed WCEU 2020 and all the exciting stuff from there? Here are all the key takeaways and main points to remember so, take notes! The post WCEU 2020 recap – key takeaways from the biggest online WordPress conference appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • How to change the WordPress username? An easy step-by-step guide 14/05/2020
  Wondering how can you change WordPress username once you set up your blog or site? Read all about it in our helpful guide! The post How to change the WordPress username? An easy step-by-step guide appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic

Text

Distinctively utilize long-term high-impact total linkage whereas high-payoff experiences. Appropriately communicate 24/365.

Archives

Διαφημιζόμενοι

mastorakia.gr-24 ώρες το 24ωρο. Κλειδαράς, Υδραυλικός, Ηλεκτρολόγος, Αποφράξεις, Μερεμέτια. Τηλ: 210-3006363

Όλες οι αλλαγές του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών. Νο 4469/17-Επιχειρήσεις-Επαγγελματίες-Έμποροι–Ιδιώτες-Ρωτήστε μας και προστατευτείτε - Τηλ: 2110137600-1
24ωρη επίβλεψη και παρακολούθηση του κατοικιδίου σας σε πραγματικό χρόνο