Οικονομία Οικονομία από το naftemporiki.gr

ΕΚΤ: Οι οικονομικές καταστάσεις για το 2018

Αύξηση στα κέρδη χρήσης κατά 301 εκατ. ευρώ, σε 1.575 εκατ. ευρώ, δείχνουν οι ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το 2018, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών τόκων-εσόδων από το χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ και το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού. Πιο αναλυτικά, το 2018 οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 2.277 εκατ. ευρώ (έναντι 1.812 εκατ. ευρώ το 2017). Οι καθαροί τόκοι-έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων αυξήθηκαν σε 862 εκατ. ευρώ (534 εκατ. ευρώ το 2017), ως αποτέλεσμα της αύξησης των τόκων-εσόδων από το χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ. Οι καθαροί τόκοι-έσοδα από το πρόγραμμα APP αυξήθηκαν κατά 245 εκατ. ευρώ σε 820 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων αγορών τίτλων στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος και των υψηλότερων αποδόσεων των τίτλων που αποκτήθηκαν στη διάρκεια του έτους, σε σύγκριση με την ιστορική απόδοση του χαρτοφυλακίου. Αντιθέτως, οι καθαροί τόκοι-έσοδα από το Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων (Securities Markets Programme-SMP) μειώθηκαν, λόγω εξοφλήσεων, σε 384 εκατ. ευρώ (447 εκατ. ευρώ το 2017). Οι τόκοι-έσοδα της ΕΚΤ επί των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που διακρατεί στο πλαίσιο του προγράμματος SMP ανήλθαν σε 127 εκατ. ευρώ (154 εκατ. ευρώ το 2071). Οι πραγματοποιηθείσες ζημίες από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν σε 77 εκατ. ευρώ (πραγματοποιηθέντα κέρδη 161 εκατ. ευρώ το 2017), λόγω πραγματοποιηθεισών ζημιών από μεταβολές τιμών από το χαρτοφυλάκιο τίτλων σε δολάρια ΗΠΑ. Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 69 εκατ. ευρώ (105 εκατ. ευρώ το 2017), κυρίως λόγω της μείωσης της αγοραίας αξίας ορισμένων τίτλων που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την αύξηση των αντίστοιχων αποδόσεων. Στους τίτλους που διακρατούνται στα χαρτοφυλάκια νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, οι οποίοι αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, διενεργούνται έλεγχοι απομείωσης της αξίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, δεν καταγράφηκαν ζημίες λόγω απομείωσης της αξίας σε αυτά τα χαρτοφυλάκια. Τα τέλη που επιβλήθηκαν στις εποπτευόμενες οντότητες ανήλθαν σε 518 εκατ. ευρώ (437 εκατ. ευρώ το 2017). Αυτά τα τέλη επιβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών της ΕΚΤ που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των εποπτικών καθηκόντων της. Η αύξηση το 2018 αφορά κυρίως εργασίες που συνδέονται με συνολικές αξιολογήσεις και ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT). Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν σε 515 εκατ. ευρώ (535 εκατ. ευρώ το 2017), λόγω μιας μη επαναλαμβανόμενης επιβάρυνσης που περιλήφθηκε το 2017 και σχετίζεται με μετεργασιακές παροχές, λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές, καθώς και παροχές συνδεόμενες με τη λήξη απασχόλησης στην ΕΚΤ. Οι λοιπές διοικητικές δαπάνες αυξήθηκαν σε 599 εκατ. ευρώ (539 εκατ. ευρώ το 2017), κυρίως λόγω της αύξησης των δαπανών που συνδέονται με την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ. Το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ διανέμεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ. Κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, έγινε ενδιάμεση διανομή κερδών ύψους 1.191 εκατ. ευρώ προς τις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στις 31 Ιανουαρίου 2019. Κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να διανείμει τα εναπομένοντα κέρδη ύψους 384 εκατ. ευρώ στις 22 Φεβρουαρίου 2019. Το συνολικό μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ αυξήθηκε κατά 8% σε 447 δισ. ευρώ (414 δισ. ευρώ το 2017). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στους τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος APP. Οι συνεχιζόμενες αγορές τίτλων στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος οδήγησαν σε αύξηση του ενοποιημένου ισολογισμού του Ευρωσυστήματος, κατά 5% σε 4.702 δισ. ευρώ (4.468 δισ. ευρώ το 2017). Οι τίτλοι που διακρατεί το Ευρωσύστημα για σκοπούς νομισματικής πολιτικής αυξήθηκαν κατά 265 δισ. ευρώ σε 2.651 δισ. ευρώ (2.386 δισ. ευρώ το 2017). Οι διακρατούμενοι τίτλοι που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΡ αυξήθηκαν κατά 284 δισ. ευρώ σε 2.570 δισ. ευρώ, ενώ οι τίτλοι που διακρατούνται στο πλαίσιο των πρώτων δύο προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων ομολογιών και του SMP μειώθηκαν, λόγω εξοφλήσεων, κατά 2 δισ. ευρώ και 16 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

Πηγή:
naftemporiki.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία: