Οικονομία Οικονομία από το naftemporiki.gr

Εισφορά αλληλεγγύης και φέτος για προνοιακά επιδόματα αναπήρων

Από την έντυπη έκδοση Του Γιώργου Παλαιτσάκηgpal@naftemporiki.gr Σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπόκεινται και φέτος τα προνοιακά επιδόματα που έλαβαν από το κράτος κατά τη διάρκεια του 2018 χιλιάδες άτομα με αναπηρία κάτω του 80%, καθώς και άτομα με αναπηρία 80% και άνω, που δεν είναι τυφλά ή δεν είναι κινητικά ανάπηρα. Η εισφορά θα υπολογιστεί με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν φέτος οι δικαιούχοι ανάπηροι φορολογούμενοι. Το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξακολουθούν να θεωρούν τα επιδόματα αυτά ως εισοδήματα απαλλασσόμενα μεν από τον φόρο εισοδήματος, αλλά υπαγόμενα σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Παράπλευρες απώλειες Λόγω της εξέλιξης αυτής, χιλιάδες ΑμεΑ θα δουν και φέτος τα συνολικά ετήσια εισοδήματά τους απ’ όλες τις πηγές να υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ, που είναι το όριο πέραν του οποίου επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, και έτσι θα κληθούν να πληρώσουν τη συγκεκριμένη εισφορά. Ταυτόχρονα, επειδή τα ποσά των προνοιακών επιδομάτων θεωρούνται «εισοδήματα» και προσαυξάνουν τα συνολικά ετήσια οικογενειακά εισοδήματά τους, χιλιάδες ΑμεΑ θα υπερβούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση διαφόρων άλλων κοινωνικών επιδομάτων, καθώς επίσης και τα εισοδηματικά όρια για την απαλλαγή των ακινήτων τους από τον ΕΝΦΙΑ του έτους 2019. Έτσι θα χάσουν το δικαίωμα να λάβουν άλλα επιδόματα, ενώ θα απολέσουν και το δικαίωμα απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ. Στα ηλεκτρονικά έντυπα Ε1 των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, τα οποία αναρτήθηκαν το 2016, το 2017 και το 2018 στους λογαριασμούς που έχουν στο σύστημα ΤΑXISnet χιλιάδες άτομα με αναπηρία κάτω του 80%, καθώς και άτομα με αναπηρία 80% και άνω που δεν είναι τυφλά ή κινητικά ανάπηρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και μετέπειτα της ΑΑΔΕ -έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Οικονομικών- προσυμπλήρωσαν τους κωδικούς 619-620 του πίνακα 6 με τα ποσά των προνοιακών επιδομάτων που έλαβαν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι κατά τη διάρκεια των ετών 2015, 2016 και 2017 αντίστοιχα. Στους κωδικούς αυτούς, όμως, αναγράφονται μόνο ποσά εισοδημάτων απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματος ή φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, τα οποία επιβαρύνονται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ωστόσο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1149/2013 εγκύκλιο που είχε εκδοθεί από τη ΓΓΔΕ στις 20/7/2013 για να ερμηνευτεί η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, η οποία όριζε την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τα προνοιακά επιδόματα των αναπήρων δεν έπρεπε να προσυμπληρωθούν στους κωδικούς 619-620 του πίνακα 6, διότι «δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς».  Τέτοια ποσά είναι για παράδειγμα:  το προνοιακό επίδομα τυφλότητας,   το διατροφικό επίδομα που δίνεται στους νεφροπαθείς, καθώς επίσης και σε όσους έχουν κάνει μεταμόσχευση καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών,  η μηνιαία οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται σε άτομα με βαριά ή ελαφρά νοητική καθυστέρηση, με αυτισμό, με εγκεφαλική παράλυση, με παραπληγία – τετραπληγία, με συγγενή αιμολυτική αναιμία ή αιμορραγική διάθεση, με βαριά αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω και σε κωφάλαλα και χανσενικά άτομα, αντίστοιχα, για την αντιμετώπιση των πρόσθετων δαπανών συντήρησης και περίθαλψής τους, καθώς και για την κάλυψη, εν γένει, των ειδικών αναγκών που προκύπτουν εξαιτίας της αναπηρίας τους. Το σκεπτικό Παρά την ύπαρξη της ερμηνευτικής εγκυκλίου του 2013, το υπουργείο Οικονομικών και η πρώην ΓΓΔΕ και νυν ΑΑΔΕ θεώρησαν από το 2016 και μετά ότι τα προνοιακά επιδόματα των ατόμων με αναπηρία πρέπει να θεωρούνται πλέον «εισόδημα» απαλλασσόμενο μεν του φόρου εισοδήματος, αλλά υπαγόμενο σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Το σκεπτικό πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν ήταν ότι: 1. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση-βοήθημα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, άπορους κ.λπ.) από το Δημόσιο ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς όντως δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και επομένως δεν φορολογούνται. Όμως, ο μη χαρακτηρισμός τους ως «εισόδημα» ισχύει μόνο εφόσον καταβάλλονται έκτακτα στα άτομα αυτά. Κι αυτό διότι, όπως υποστήριξαν, «ένα ποσό χαρακτηρίζεται ως εισόδημα όταν υπάρχει περιοδικότητα, μόνιμη πηγή προέλευσης, καθώς και τακτική εκμετάλλευση της πηγής αυτής». Δεν έλαβαν υπόψη τους ένα ακόμη ουσιώδες χαρακτηριστικό της έννοιας του εισοδήματος που είναι η καταβολή του έναντι παροχής εργασίας ή ως καρπού εκμετάλλευσης περιουσιακού στοιχείου. Το ουσιώδες αυτό χαρακτηριστικό είχε ληφθεί υπ’ όψιν στην εγκύκλιο υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1149/2013 που είχε εκδώσει η ΓΓΔΕ.  2. Τα όσα «διαφορετικά» αναφέρουν οι εγκύκλιοι που εκδόθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 έπαψαν πλέον να ισχύουν από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). Κι αυτό διότι όλες οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι που εκδόθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νέου ΚΦΕ, αναφέρονταν στις διατάξεις του προηγούμενου ΚΦΕ, του ν. 2238/1994, ο οποίος από την ίδια ημερομηνία καταργήθηκε. Ως εκ τούτου, τα όσα ίσχυαν με την υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1149/2013 εγκύκλιο της ΓΓΔΕ που εκδόθηκε στις 20 Ιουλίου 2013 έπαψαν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014. Βασιζόμενες στο παραπάνω σκεπτικό του υπουργείου Οικονομικών, οι αρμόδιες για την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων υπηρεσίες της ΓΓΔΕ το 2016 και της ΑΑΔΕ το 2017 και το 2018 προσυμπλήρωσαν, στους κωδικούς 619-620 του πίνακα 6 των εντύπων Ε1 των ετών 2016, 2017 και 2018 αντίστοιχα τα ποσά πολλών τακτικά και μόνιμα καταβαλλόμενων προνοιακών επιδομάτων σε αναπήρους. Αν είχαν λάβει υπ’ όψιν τους την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ του 2013, θα είχαν προσυμπληρώσει τα ποσά των τακτικά και μόνιμα καταβαλλόμενων προνοιακών επιδομάτων στους κωδικούς 781-782 του ιδίου πίνακα, όπου δηλώνονται τα ποσά που δεν θεωρούνται εισοδήματα. Ίδια πρακτική Η ίδια πρακτική (οφειλόμενη στην παραπάνω νέα ερμηνεία του όρου του «εισοδήματος», η οποία διαφέρει απ’ όσα είχαν γίνει αποδεκτά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013) επαναλαμβάνεται και φέτος από την ΑΑΔΕ με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Οικονομικών. Το αποτέλεσμα θα είναι χιλιάδες άτομα με αναπηρία να εμφανιστούν και φέτος με ετήσια συνολικά «εισοδήματα» μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ και να υποστούν επιβαρύνσεις με ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα, πολλά ΑμεΑ θα χάσουν δικαιώματα είσπραξης άλλων κοινωνικών επιδομάτων και παροχών και απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ λόγω υπέρβασης των προβλεπόμενων εισοδηματικών ορίων.   

Πηγή:
naftemporiki.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία:

Video

Uniquely strategize progressive markets rather than frictionless manufactured products. Collaboratively engineer reliable.

Advertisement

Advertisement Small

Flickr

 • Nos amis (à suivre)
 • Nos amis
 • Bougainville
 • Chakra
 • Khomsa man
 • Bou Argoub le lac
 • Bour Argoub (take 2)
 • dinars
 • Fatma (take 2)

Follow Me

Collaboratively harness market-driven processes whereas resource-leveling internal or "organic" sources. Competently formulate.

ThemeForest

Collaboratively harness market-driven processes whereas resource-leveling internal or "organic" sources. Competently formulate.

Όλες οι κατηγορίες

Calendar

May 2023
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

RSS Meks Blog

 • 10 Best Knowledge Base & Wiki WordPress Themes 2021 15/09/2021
  Running a successful online business requires an exceptional WordPress knowledge base theme that organizes documentation and helps customers. Customization options, intuitive navigation, unique layouts, and fast responsiveness are just some of the features you need. The following 10 WordPress wiki themes represent the best options for 2021 and beyond. Explore the full range to determine […]
  Dusan Milovanovic
 • How to increase WordPress Memory Limit (quick fixes) 16/06/2021
  Here is a post about how to increase the memory limit in WordPress. Allowed memory size exhausted error message showed up in your WordPress installation? No worries – this is one of the most common errors in WordPress. You can apply an easy fix by increasing the memory limit in your PHP. Table of Contents […]
  Dusan Milovanovic
 • How to use (and why) WordPress sitemap plugin 01/03/2021
  Did you know that by knowing how to use the WordPress sitemap plugin you can significantly improve your site’s visibility and traffic? Although it isn’t mandatory to have a sitemap on your site, having one significantly improves the site’s quality, crawlability and indexing. All this is important for better optimization, which is why we wanted […]
  Ivana Cirkovic
 • 22 free and premium podcast software for your show [2021 edition] 18/01/2021
  You’re determined to start or improve your podcast but don’t know which podcast software to use to really make it stand out? We’ve got you! #podcasting Top 22 free and premium podcast software for your show #WordPressTips #podcasting The post 22 free and premium podcast software for your show [2021 edition] appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • Digital storytelling with WordPress – an all-in-one guide to make your web stories pop! 23/11/2020
  Wondering how to improve digital storytelling with WordPress and build more awareness and exposure of your business? Let our guide lead the way. The post Digital storytelling with WordPress – an all-in-one guide to make your web stories pop! appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • How to use WordPress autoposting plugin to improve your visibility and SEO? 10/09/2020
  Did you know you can use the WordPress autoposting plugin for your content efforts and improve not only your time management but your business and visibility as well? The post How to use WordPress autoposting plugin to improve your visibility and SEO? appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • How to create a personal branding site? Step-by-step DIY guide 15/08/2020
  Looking for ways and means to create a personal branding site? Well, look no further ’cause we’re giving away all the how-to’s to do it yourselves! The post How to create a personal branding site? Step-by-step DIY guide appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • Top 15 WordPress content plugins and tools to improve your visibility and rankings 16/07/2020
  Let’s take a look at some of the must-have WordPress content plugins and tools to use to improve both your UX and rankings. The post Top 15 WordPress content plugins and tools to improve your visibility and rankings appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • WCEU 2020 recap – key takeaways from the biggest online WordPress conference 09/06/2020
  Missed WCEU 2020 and all the exciting stuff from there? Here are all the key takeaways and main points to remember so, take notes! The post WCEU 2020 recap – key takeaways from the biggest online WordPress conference appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • How to change the WordPress username? An easy step-by-step guide 14/05/2020
  Wondering how can you change WordPress username once you set up your blog or site? Read all about it in our helpful guide! The post How to change the WordPress username? An easy step-by-step guide appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic

Text

Distinctively utilize long-term high-impact total linkage whereas high-payoff experiences. Appropriately communicate 24/365.

Archives

Διαφημιζόμενοι

mastorakia.gr-24 ώρες το 24ωρο. Κλειδαράς, Υδραυλικός, Ηλεκτρολόγος, Αποφράξεις, Μερεμέτια. Τηλ: 210-3006363

Όλες οι αλλαγές του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών. Νο 4469/17-Επιχειρήσεις-Επαγγελματίες-Έμποροι–Ιδιώτες-Ρωτήστε μας και προστατευτείτε - Τηλ: 2110137600-1
24ωρη επίβλεψη και παρακολούθηση του κατοικιδίου σας σε πραγματικό χρόνο