Οικονομία Οικονομία από το naftemporiki.gr

650 δισ. με τον… διάδοχο του «πακέτου Γιούνκερ»

Από την έντυπη έκδοση Του Νίκου Μπέλλουnbellos@naftemporiki.gr Τη σύσταση του νέου προγράμματος InvestEU, το οποίο θα διαδεχθεί από το 2021 το σημερινό επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ, απορροφώντας 14 διαφορετικά χρηματοδοτικά μέσα για στήριξη βιώσιμων επενδύσεων σε υποδομές, έρευνα, ψηφιοποίηση, κοινωνικό τομέα, καθώς και τις μμε, ενέκριναν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών υπό μορφή κοινής θέσης. Η χρηματοδότηση του προγράμματος, υπό μορφή εγγυήσεων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, θα καθοριστεί στο πλαίσιο του καθορισμού του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της περιόδου 2021-2027, πιθανότατα το φθινόπωρο. Ωστόσο, από την πρόταση της Κομισιόν προκύπτει ότι οι συνολικές επενδύσεις που θα προκύψουν από το InvestEU θα ξεπεράσουν την παραπάνω επταετία τα 650 δισ. ευρώ. Το Ταμείο InvestEU θα είναι ένα μέσο που θα βασίζεται στην αγορά και τη ζήτηση. Ωστόσο, θα επικεντρώνεται και στη διαμόρφωση πολιτικών. Με την προσέλκυση χρηματοδότησης από ιδιώτες επενδυτές, θα συμβάλλει στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Ε.Ε. όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την επιστημονική αριστεία και την κοινωνική ένταξη. Τέσσερις τομείς προτεραιότητας Οι επενδύσεις θα εμπίπτουν σε τέσσερις τομείς, οι οποίοι αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες πολιτικής για την Ένωση και θα προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ε.Ε.: βιώσιμες υποδομές, έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες. Οι εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό, που πρότεινε η Κομισιόν, διαιρούνται μεταξύ των τομέων πολιτικής ως εξής:  βιώσιμες υποδομές: 11,5 δισ. ευρώ  έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση: 11,25 δισ. ευρώ  μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 11,25 δισ. ευρώ κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες: 4 δισ. ευρώ Η Επιτροπή μπορεί να αναπροσαρμόζει τα παραπάνω ποσά έως και κατά 15% σε κάθε σκέλος πολιτικής σύμφωνα με τις εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητες και τη ζήτηση της αγοράς. Οι παραπάνω εγγυήσεις από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, που ανέρχονται σε 38 δισ. ευρώ, θα ενισχυθούν περαιτέρω κατά 9,5 δισ. ευρώ από χρηματοδοτικούς εταίρους και θα φτάσουν τα 47,5 δισ. ευρώ. Δεδομένου ότι το InvestEU στοχεύει σε έργα και μμε καινοτομίας και υψηλότερου κινδύνου και δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους στόχους πολιτικής της Ε.Ε., αναμένεται μια πιο συντηρητική μόχλευση στο 1 προς 13,7 ευρώ από 1 προς 15 του επενδυτικού πακέτου Γιούνκερ. Η μόχλευση θα αποφέρει επενδύσεις ύψους 650 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Τα κονδύλια του Ταμείου InvestEU θα επενδυθούν μέσω χρηματοδοτικών εταίρων. Ο κύριος εταίρος θα παραμείνει όπως και σήμερα ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζες Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο οποίος έχει υλοποιήσει και διαχειριστεί με επιτυχία το ΕΤΣΕ από τη σύστασή του το 2015. Ωστόσο, για πρώτη φορά θα έχουν άμεση πρόσβαση στην εγγύηση της Ε.Ε. και άλλοι διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη -όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), η Παγκόσμια Τράπεζα ή η Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης- και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, οι οποίες συνεργάζονται σε ομάδες ώστε να μπορούν να καλύπτουν τουλάχιστον τρία κράτη-μέλη. Κριτήρια επιλεξιμότητας  Τα κριτήρια επιλεξιμότητας ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Τα έργα του InvestEU πρέπει:  να αντιμετωπίζουν αδυναμίες ή επενδυτικά κενά της αγοράς και να είναι οικονομικά βιώσιμα  να έχουν ανάγκη από ενωσιακή στήριξη ώστε να υλοποιηθούν  να επιτυγχάνουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και, όπου είναι δυνατόν, να προσελκύουν χρηματοδότηση από ιδιωτικές επενδύσεις  να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ε.Ε. Οι φορείς υλοποίησης έργων θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στην ΕΤΕπ, τις εθνικές ή περιφερειακές αναπτυξιακές τους τράπεζες ή στα εθνικά γραφεία άλλων διεθνών χρηματοδοτικών εταίρων που προαναφέρθηκαν και οι οποίοι θα έχουν άμεση πρόσβαση. Οι μμε θα πρέπει να συνεχίσουν να υποβάλλουν αιτήσεις στις τοπικές εμπορικές ή δημόσιες τράπεζες, των οποίων τα χρηματοδοτικά προϊόντα καλύπτονται από την εγγύηση της Ε.Ε. στη χώρα ή την περιφέρειά τους. Ο τοπικός ενδιάμεσος φορέας θα πληροφορεί τους ενδιαφερομένους κατά πόσον ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα καλύπτεται από το Ταμείο InvestEU. Η διοίκηση του Ταμείου Σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση, σύμφωνα με την κοινή θέση του Συμβουλίου το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να διευθύνεται από τα ακόλουθα όργανα:  Ένα διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από τέσσερις εκπροσώπους της Επιτροπής, τρεις εκπροσώπους της ΕΤΕπ και δύο εκπροσώπους των λοιπών εταίρων υλοποίησης, επιφορτισμένων με τον καθορισμό της στρατηγικής και επιχειρησιακής καθοδήγησης για το InvestEU.  Μια συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των εταίρων υλοποίησης και εκπροσώπους των κρατών-μελών και η οποία θα παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή και στο διοικητικό συμβούλιο.  Μια επιτροπή επενδύσεων αποτελούμενη από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την παροχή εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για επενδυτικές εκτιμήσεις σε σχέση με τα έργα. Το Ταμείο InvestEU θα συγκεντρώσει έναν μεγάλο αριθμό χρηματοδοτικών μέσων υπό την ίδια στέγη με μια ενιαία, ισχυρή ονομασία, όπως το COSME και το InnovFin. Όπως τονίζεται στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU, θα υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα με ισχυρή ταυτότητα και ενιαίο σύνολο συνεκτικών απαιτήσεων, που θα ισχύουν για ολόκληρη την αλυσίδα χρηματοδότησης προς όφελος των τελικών δικαιούχων και των ενδιάμεσων χρηματοδοτικών οργανισμών. Το Ταμείο InvestEU θα περιλαμβάνει επίσης ένα τμήμα ανά κράτος-μέλος για κάθε τομέα πολιτικής, πράγμα που σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να προσθέτουν πόρους στην τροφοδότηση της εγγύησης της Ε.Ε. διοχετεύοντας οικειοθελώς έως 5% των κονδυλίων τους που αφορούν την πολιτική για τη συνοχή στα εν λόγω τμήματα. Με τον τρόπο αυτόν, τα κράτη-μέλη θα επωφελούνται από την εγγύηση της Ε.Ε. και την υψηλή πιστοληπτική της ικανότητα, ώστε να παρέχουν μεγαλύτερη ώθηση στις εθνικές και περιφερειακές επενδύσεις. Η κοινή θέση του Συμβουλίου θα αποτελέσει τη βάση των διαπραγματεύσεων με την Ευρωβουλή για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Η Ευρωβουλή έχει ήδη καθορίσει τη θέση από τις 16 Ιανουαρίου.

Πηγή:
naftemporiki.gr

Ειδήσεις ανά κατηγορία:

Video

Uniquely strategize progressive markets rather than frictionless manufactured products. Collaboratively engineer reliable.

Advertisement

Advertisement Small

Flickr

 • Pepino
 • Bacio
 • Via Margutta
 • Intimité
 • Buffalos
 • Night & Day
 • Navona
 • Ni d'Eve, ni d'Adam
 • Protéines

Follow Me

Collaboratively harness market-driven processes whereas resource-leveling internal or "organic" sources. Competently formulate.

ThemeForest

Collaboratively harness market-driven processes whereas resource-leveling internal or "organic" sources. Competently formulate.

Όλες οι κατηγορίες

Calendar

December 2021
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

RSS Meks Blog

 • 10 Best Knowledge Base & Wiki WordPress Themes 2021 15/09/2021
  Running a successful online business requires an exceptional WordPress knowledge base theme that organizes documentation and helps customers. Customization options, intuitive navigation, unique layouts, and fast responsiveness are just some of the features you need. The following 10 WordPress wiki themes represent the best options for 2021 and beyond. Explore the full range to determine […]
  Dusan Milovanovic
 • How to increase WordPress Memory Limit (quick fixes) 16/06/2021
  Here is a post about how to increase the memory limit in WordPress. Allowed memory size exhausted error message showed up in your WordPress installation? No worries – this is one of the most common errors in WordPress. You can apply an easy fix by increasing the memory limit in your PHP. Table of Contents […]
  Dusan Milovanovic
 • How to use (and why) WordPress sitemap plugin 01/03/2021
  Did you know that by knowing how to use the WordPress sitemap plugin you can significantly improve your site’s visibility and traffic? Although it isn’t mandatory to have a sitemap on your site, having one significantly improves the site’s quality, crawlability and indexing. All this is important for better optimization, which is why we wanted […]
  Ivana Cirkovic
 • 22 free and premium podcast software for your show [2021 edition] 18/01/2021
  You’re determined to start or improve your podcast but don’t know which podcast software to use to really make it stand out? We’ve got you! #podcasting Top 22 free and premium podcast software for your show #WordPressTips #podcasting The post 22 free and premium podcast software for your show [2021 edition] appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • Digital storytelling with WordPress – an all-in-one guide to make your web stories pop! 23/11/2020
  Wondering how to improve digital storytelling with WordPress and build more awareness and exposure of your business? Let our guide lead the way. The post Digital storytelling with WordPress – an all-in-one guide to make your web stories pop! appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • How to use WordPress autoposting plugin to improve your visibility and SEO? 10/09/2020
  Did you know you can use the WordPress autoposting plugin for your content efforts and improve not only your time management but your business and visibility as well? The post How to use WordPress autoposting plugin to improve your visibility and SEO? appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • How to create a personal branding site? Step-by-step DIY guide 15/08/2020
  Looking for ways and means to create a personal branding site? Well, look no further ’cause we’re giving away all the how-to’s to do it yourselves! The post How to create a personal branding site? Step-by-step DIY guide appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • Top 15 WordPress content plugins and tools to improve your visibility and rankings 16/07/2020
  Let’s take a look at some of the must-have WordPress content plugins and tools to use to improve both your UX and rankings. The post Top 15 WordPress content plugins and tools to improve your visibility and rankings appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • WCEU 2020 recap – key takeaways from the biggest online WordPress conference 09/06/2020
  Missed WCEU 2020 and all the exciting stuff from there? Here are all the key takeaways and main points to remember so, take notes! The post WCEU 2020 recap – key takeaways from the biggest online WordPress conference appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic
 • How to change the WordPress username? An easy step-by-step guide 14/05/2020
  Wondering how can you change WordPress username once you set up your blog or site? Read all about it in our helpful guide! The post How to change the WordPress username? An easy step-by-step guide appeared first on Meks.
  Ivana Cirkovic

Text

Distinctively utilize long-term high-impact total linkage whereas high-payoff experiences. Appropriately communicate 24/365.

Archives

Διαφημιζόμενοι

mastorakia.gr-24 ώρες το 24ωρο. Κλειδαράς, Υδραυλικός, Ηλεκτρολόγος, Αποφράξεις, Μερεμέτια. Τηλ: 210-3006363

Όλες οι αλλαγές του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών. Νο 4469/17-Επιχειρήσεις-Επαγγελματίες-Έμποροι–Ιδιώτες-Ρωτήστε μας και προστατευτείτε - Τηλ: 2110137600-1
24ωρη επίβλεψη και παρακολούθηση του κατοικιδίου σας σε πραγματικό χρόνο